Skip to content

ข้อมูลทั่วไปเกียวกับสถานศึกษา

ประวัติ ความเป็นมาที่ตั้ง ขนาด ของวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 มีพื้นที่ 1,629 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102.65 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 63 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ : ติดคลองส่งน้ำโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและที่ดินเอกชน
ทิศใต้ : ติดแม่น้ำชี
ทิศตะวันออก : ติดบ้านโนนขี้เหล็กและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี อำเภอมัญจาคีรี และหนองน้ำสาธารณะ
ทิศตะวันตก : ติดบ้านหนองม่วงหลุบคา และอ่างเก็บน้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Khon Kaen College of Agriculture and Technology
โทรศัพท์ : 043-009-772
โทรสาร : โทร. 043-009-772
เว็บไซต์ : kkcat.ac.th
อีเมล์ : khonkaenatc@hotmail.com
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แรกก่อตั้งมีฐานะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2519 ในพื้นที่สาธารณะ ป่าไม้บ้านโนนขี้เหล็ก ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 18–19 ถนนแจ้งสนิท ระหว่างอำเภอมัญจาคีรีกับอำเภอชนบท มีพื้นที่ทั้งหมด 1,629 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
วิทยาลัยฯ ได้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2521 หลักสูตรที่เปิดสอน คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตร (ปวช.เกษตรกรรม)
พ.ศ. 2524 กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น พร้อมทั้งได้อนุมัติ ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกษตรกรรม (ปวส.เกษตรกรรม)
ปีการศึกษา 2525

 • ได้เปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม สำหรับเกษตรกร (ระยะสั้น) ในพื้นที่ อ.พ.ป และพื้นที่เป้าหมายเขตจังหวัดขอนแก่นเป็นปีแรก โดยการนำเกษตรกรในหมู่บ้าน เข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมพื้นฐานในวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 7 วัน อบรมเป็นรุ่น ๆ ละ 30–35 คน ปีละประมาณ 10 รุ่น
  ปีการศึกษา 2526
 • ได้เปิดหลักสูตรเพื่ออบรมวิชาชีพเกษตรกรรมสำหรับเกษตรกรเคลื่อนที่ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดขอนแก่น โดยอบรมเกษตรกรในหมู่บ้าน รุ่นละ 3 วัน ปีละประมาณ 750 คน พ.ศ.2527 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคเกษตรกรรม (ปวท.เกษตรกรรม) ซึ่งวิทยาลัยฯ เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาได้แก่ สาขาวิชาโคนม
  ปีการศึกษา 2530
 • เปิดสอนหลักสูตรโครงการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) โดยรับเยาวชนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี มาศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเป็นเวลาประมาณ 5 ปี ได้วุฒิ ปวช.พิเศษ
  ปีการศึกษา 2536
 • กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้วิทยาลัยฯ รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวส.ประเภทวิชาเกษตรกรรมเป็นปีแรก โดยใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี ปีการศึกษา 2537
  • วันที่ 12 กันยายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร จำนวน 77 แห่ง และกระทรวง ศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น มีชื่อว่า” วิทยาลัยชุมชนแก่นนคร” โดยเปิดสอนใน ประเภทวิชาอื่น ๆ เช่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเกษตรและพาณิชยกรรม ในหลักสูตรระดับ ปวช. และบริหารธุรกิจในหลักสูตรระดับ ปวส.
   ปีการศึกษา 2539
 • กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับผู้จบการศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนขยายโอกาสตามโครงการทางการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เข้าเรียนหลักสูตร ปวช.เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาที่เรียน 3 ปี ลักษณะเป็นนักเรียนประจำ จัดที่พักอาศัยให้และได้รับเงินอุดหนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี
  • กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539
   ปีการศึกษา 2540
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น กรมอาชีวประเภทเกษตรกรรม
  ปีการศึกษา 2541
 • ทำความร่วมมือกับ จ.กุนม่า ประเทศญี่ปุ่น ทำโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา เพื่อไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ครู 1 คน นักศึกษา 3 คน ระยะเวลา 1 ปี
  ปีการศึกษา 2542
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น
  ปีการศึกษา 2542
 • ทำความร่วมมือกับเขตอาราวา ประเทศอิสราเอล ส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานในระบบทวิภาคี ปีละ 40 คน ระยะเวลา 1 ปี
  ปีการศึกษา 2544
 • ชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 และผ่านการตรวจประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  ปีการศึกษา 2545
 • ชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
  ปีการศึกษา 2545
 • ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิชาเอกโคเนื้อ โคนม
  ปีการศึกษา 2546
 • เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25,
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 25
  ปีการศึกษา 2547
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม ในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม ในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 26
 • ผ่านการประเมินมาตรฐาน จาก สมศ.

ปีการศึกษา 254¬8

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27
 • เป็นสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสืออาชีวศึกษา ระดับชาติ ,จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนในสถานศึกษาแห่งแรกของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่
 • ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ปทส.ธุรกิจเกษตร
 • ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคอาชีวเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural Vocational Technical College) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ส่งนักศึกษาและครูจำนวน 20 คนไปศึกษาดูงานระยะเวลา 5 เดือน จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 68 คน ครูจำนวน 4 คน
  ปีการศึกษา 2549
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ
  ปีการศึกษา 2550
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยแรก
 • สมาชิก อกท. หน่วยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็น สมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับชาติ
 • อกท. หน่วยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็น หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ เป็นปีที่ 2
  ปีการศึกษา 2551
 • ทำความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษานานาชาติเคว้ลท์ (QELT) เพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาและทำงานประเทศออสเตรเลีย ปีละ 25 คน ระยะเวลา 2 ปี
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30
 • ได้รับรองชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 • อกท. หน่วยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็น หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ เป็นปีที่ 3
 • ทำความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษานานาชาติเคว้ลท์ (QELT) เพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาและทำงานประเทศออสเตรเลีย ปีละ 25 คน ระยะเวลา 2 ปี
  ปีการศึกษา 2552
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ที่ วษท. ศรีสะเกษ
 • ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 31 โดยสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
 • อกท.หน่วยขอนแก่น รองชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 • อกท. หน่วยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็น หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
  ปีการศึกษา 2553
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ที่ วษท. นครราชสีมา
 • อกท.หน่วยขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศหน่วย อกท.ดีเด่นระดับชาติ
 • อกท.หน่วยขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 • ทำความร่วมมือการฝึกทักษะการปฏิบัติงานระหว่างสถานประกอบการในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 4 คน ระยะเวลา 1 ปี
  ปีการศึกษา 2554
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ที่ วษท. บุรีรัมย์
 • อกท.หน่วยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วย อกท.ดีเด่นระดับชาติ
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ปีการศึกษา 2555

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ที่ วษท. ชัยภูมิ
 • อกท.หน่วยขอนแก่นได้รับรางวัล ชนะเลิศหน่วย อกท.ดีเด่นระดับชาติ
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน (ขนาดกลาง) ประเภทอาชีวศึกษา
  • ทำข้อตกลงในการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัย ฯ จำนวน 5 แห่ง
  • ทำความร่วมมือการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยยงเจียง เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน เป็นระยะเวลา 6 เดือน
  • ทำความร่วมมือการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ แขวงบอลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ลาว เป็นระยะเวลา 6 เดือน
   ปีการศึกษา 2556
 • ทำความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับ กศน. อำเภอหนองเรือ
 • นายภานุกรณ์ โชติบ้านขาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก อกท. ระดับชาติ
 • นายภานุกรณ์ โชติบ้านขาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน
 • นายสายันต์ แก้วหน้ามอม ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ปีการศึกษา 2557
 • ทำความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอมัญจาคีรี
 • ทำความร่วมมือกับ FRIENDS COOPERTIVE ASSOCIATION,JAPAN
 • ทำความร่วมมือกับ TEAM Work of State Vacation School of Malang ประเทศอินโดนีเซีย
 • นายมงคล บุญจูง ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ปีการศึกษา 2558
 • ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ระดับชาติ
 • นายภานุกรณ์ โชติบ้านขาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน
  ปีการศึกษา 2559
 • นางสาวรัตนาภา สีหามาตย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายก อกท. ระดับชาติ
 • นางสาวรัตนาภา สีหามาตย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน
  ปีการศึกษา 2560
 • นายศักดิ์มงคล มีสุข ได้รับคัดเลือกให้เป็นายก อกท. ระดับชาติ
 • นายศักดิ์มงคล มีสุข ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเปลี่ยนสังคมดีด้วยแฟนเพจระดับประเทศ
 • นายวุฒิชัย ถุงจันทร์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล 7
 • นางสาวรุจิราภรณ์ วรรณะ ได้รับคัดเลือกให้เป็น สมาชิก อกท.ดีเด่นระดับชาติ
  ปีการศึกษา 2561
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน(ขนาดเล็ก) ประเภทอาชีวศึกษา
 • นายเอก มะลิ ได้รับคัดเลือกให้เป็น สมาชิก อกท.ดีเด่นระดับชาติ
 • นายศักดิ์มงคล มีสุข ได้รับคัดเลือกให้เป็น สมาชิกสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น
  ปีการศึกษา 2562
 • ได้รับคัดเลือกเป็นชนะเลิศหน่วย อกท.ดีเด่นระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
 • นายชัยศิริ มะลิวัลย์ผุดผ่อง ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน
  • นายอรรถพงษ์ วงษ์ผ่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน
 • นายเอก มะลิ ได้รับคัดเลือกให้เป็น สมาชิกสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น
  ปีการศึกษา 2563
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ได้รับรางวัลพระราชทานการจัดสวนถาดจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดสวนถาด ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 • นางสาวปทุมแก้ว อนันตะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน
 • นายสิริราช ศิริ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการบริหารงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)