Skip to content

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลจากงานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562