Skip to content

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลจากงานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564