Skip to content

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น   46     หลัง          มีห้องทั้งสิ้น      146     ห้อง ได้แก่

1.อาคารเรียน 1จำนวน1หลัง12ห้อง
2.อาคารเรียน 2จำนวน1หลัง9ห้อง
3.อาคารแผนกสัตวศาสตร์จำนวน12หลัง19ห้อง
4.อาคารแผนกพืชศาสตร์จำนวน6หลัง11ห้อง
5.อาคารแผนกอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน2หลัง2ห้อง
6.อาคารแผนกช่างกลเกษตรจำนวน2หลัง4ห้อง
7.อาคารประมงจำนวน5หลัง7ห้อง
8.อาคารแผนกบริหารธุรกิจจำนวน2หลัง10ห้อง
9.อาคารเรียนรวมจำนวน1หลัง3ห้อง
10.อาคารพัสดุกลาง          จำนวน1หลัง2ห้อง
11.อาคารสำนักงานจำนวน4หลัง12ห้อง
12.อาคารสวัสดิ์การร้านค้าสหกรณ์จำนวน1หลัง2ห้อง
13.อาคารระยะสั้นจำนวน1หลัง5ห้อง
14.อาคารสำนักงานอกท.จำนวน1หลัง3ห้อง
15.อาคารพละจำนวน1หลัง1ห้อง
16.โรงเก็บเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์มจำนวน1หลัง1ห้อง
17.อาคารศูนย์วิทยบริการจำนวน1หลัง9ห้อง
18.อาคารเอนกประสงค์จำนวน1หลัง2ห้อง
19.อาคารโดมอเนกประสงค์จำนวน1หลัง3ห้อง
20.อาคารหอพัก 4 ชั้นจำนวน1หลัง32ห้อง

ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566