Skip to content

เอกสารเผยแพร่

banner-Copy-1024x341
banner-32-Copy-1024x341
previous arrow
next arrow

งานวิจัย

  1. การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(อศ.กช.)โดยใช้อาชีพเป็นฐาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ผู้วิจัย นายสมมาตร เอียดฉิม
  2. การประเมินโครงการกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพรราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยขอนแก่น