Skip to content

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ผลิตอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เรื่อง การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ผลิตอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้ทำการประกวดราคาเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น
บัดนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นจึงขอประกาศบริษัทผู้ผ่านการคัดเลือกดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้ DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published.