Skip to content

การแต่งกายนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

  • by
  • May 4, 2023May 4, 2023

ตัวอย่างการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นักเรียนนักศึกษาสามารถจัดซื้อได้เองตามร้านค้า หรือสามารถมาซื้อที่สหกรณ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *