Skip to content

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

  • by
  • May 23, 2023May 24, 2023

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1)ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ท่านผู้ที่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คุณสมบัติต่างๆ ของผู้ประกวดราคาได้ตามลิงค์ด้านด้านเพื่อประกอบ ในการจัดชื้อจัดจ้าง