Skip to content

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

  • by
  • July 5, 2023July 5, 2023
จัดซื้อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านผู้ใดสนใจการประกวดราคาในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามด้านล่าง               ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่