Skip to content

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by
  • April 2, 2024April 2, 2024

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวน ๑ ชุด
ผู้สนใจสาใารถดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง